Nationale Militie - Wetten en Besluiten

Nationale Militie - Keuringseisen van 1904 aangepast in 1912

Met Koninklijk besluit 173 van 23 mei 1912 wordt een kleine herziening van een aantal keuringseisen doorgevoerd. Het gaat hierbij om het wijzigen van één artikel en toevoegen van drie artikelen in Reglement B van het reglement zoals dat is vastgesteld in 1904.(N°. 173) BESLUIT van den 23sten Mei 1912, houdende nadere wijziging en aanvulling van het Reglement B op het geneeskundig onderzoek, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1904 (Staatsblad n°. 113), aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 29 September 1908 (Staatsblad n°. 305).

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Oorlog, Marine en Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1912, Afdeeling Militie en Landweer (M.) n°. 235, van 1 Maart 1912, Bureau B n°. 42, van 6 Maart 1912, n°. 1347, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Gezien het Koninklijk Besluit van 30 Mei 1904 (Staatsblad no. 113), houdende vaststelling van nieuwe reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst:

A. van hen, die tot vrijwilligen dienst bij zee- of landmacht of bij de Koninklijke Nederlandsche Marine-Reserve wenschen te worden toegelaten, en van hen, die daarbij vrijwillig dienen; en

B. van militieplichtigen en van hen, die bij de militie zijn ingelijfd of die krachtens wettelijke verplichten tot de landweer behooren, alsmede van hen, die tot vrijwilligen dienst bij het Reserve-personeel der landmacht, al of niet met bestemming voor den dienst bij de landweer, wenschen te worden toegelaten en van hen, die bij het Reserve-personeel der landmacht dienen;

Gezien de Koninklijke Besluit van 29 September 1908 (Staatsblad n°. 305), houdende aanvulling en wijziging van het hiervoren vermeld Reglement B;

Gezien de Militiewet (Staatsblad 1912 n°. 21);

Het wenschelijk achtende, dat, in afwachting van eene herziening der hiervoren vermelde Reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst, het Reglement B nader worde gewijzigd en aangevuld;

Den Raad van State gehoord (advies van 30 April 1912 n°. 37);

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Oorlog, van Oorlog ad interim van Marine, en van Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1912, Afdeeling Militie en Landweer (M.) n°. 351, van 14 Mei 1912 Bureau B n°. 54 en van 18 Mei 1912 N°. 3224 Afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel I.

Artikel 3 van vorengenoemd aangevuld en gewijzigd Reglement B wordt nader gewijzigd en aangevuld als volgt:
Volgnummer 218 wordt gelezen als volgt:
Onvoldoende ontwikkeling van de borstkas ten opzichte van de lichaamslengte.
N.B. Een borstomvang, minder dan 80 centimeter bedragende, maakt op zich zelf ongeschikt.

Tusschen de volgnummers 218 en 219 wordt een nieuw volgnummer ingevoegd, luidende als volgt:

218bis. Afplatting van de borstkas, gepaard met gering uitzettingsvermogen, ingezonken sleutelbeengroeven, abnormaal schuin verloopende ribben, afstaande schouderbladen (de zoogenaamde phthisische bouw).

Tussen de volgnummers 222 en 223 worden twee nieuwe nummers ingevoegd, luidende als volgt:

222bis. Longtuberculose.

222ter. Verdichting van longweefsel en longverschrompeling als gevolg van tuberculose.

Artikel II

Het Reglement B, zooals het ingevolge dit Besluit nader gewijzigd en aangevuld wordt, is voor de toepassing der hiervoren aangehaalde Militiewet geldende.

Onze Ministers van Oorlog, Marine en Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Koloniën en aan den Raad van State.

Het Loo, den 23sten Mei 1912.

WILHELMINA

De Minister van Oorlog,
H. COLIJN.
De Minister van Oorlog,
Ad interim Minister van Marine,
H. COLIJN.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
HEEMSKERK.

Uitgegeven den negentienden Juni 1912.
De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.Bron:

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1912, 01-01-16912. Geraadpleegd op Delpher op 11-10-2018.
Direct naar Staatsblad 173 met het betreffende Koninklijk besluit.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.