Nationale Militie - Wetten en Besluiten

Nationale Militie - Reglement Geneeskundig Onderzoek van 1862

Op 25 maart 1862 is met Koninklijk Besluit nr. 34 een nieuw reglement op het medisch onderzoek vastgesteld. Hiermee werden bepalingen als gesteld in de Koninklijke Besluiten nummer 78 van 16 februari 1836, nummer 54 van 24 april 1843 en nummer 59 van 26 juli 1860 ingetrokken. Het onderstaande reglement trad in werking op 14 april 1862 en werd vervangen door een nieuwe op 1 mei 1871.

Hieronder het volledige Koninklijk Besluit, zoals dat in 1862 in het Staatsblad is gepubliceerd (met de lijst met ziekten en gebreken):Schutblad Staatsblad 1862

(N°. 34.) BESLUIT van den 25sten Maart 1862, houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgsdienst te land en te water..

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Op de gemeenschappelijke voordragt van de Departementen van Binnenlandsche Zaken en Oorlog, van den 19/24 Februarij 1862, N° 45B / lit. E, 4de afd.;

Overwegende dat er, gelet op de vorderingen der wetenschap en de verandering in de bewapening en uitrusting der troepen, en wel inzonderheid ook ten gevolge van de veranderde wetgeving op het stuk der nationale militie, nooodzakelijkheid bestaat tot wijziging van de bestaande reglementaire voorschriften op het geneeskundig onderzoek der manschappen, ter beoordeeling van hunne geschiktheid voor de krijgsdienst.

Den Raad van State gehoord, (advies van 4 Maart 1862, n°. 2).

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van den 22sten Maart 1862, n°. 40 B, 23 Maart 1862, lit. A, en den 24sten Maart 1862, n°. 54.

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. De reglementaire bepalingen op het geneeskundig onderzoek van manschappen, vastgesteld bij koninklijke besluiten van den 16den Februarij 1836, N°. 78, en 24 April 1843, N°. 54, en bij Ons besluit van den 26sten Julij 1860, N°. 59, bij deze in te trekken en te doen vervangen door de voorschriften, vervat in het reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgsdienst te land en te water, aan dit besluit gehecht;

2°. te bepalen, dat dit besluit met het daarbij behoorend reglement in werking zal komen op den vijfden dag na de dagteekening van het Staatsblad en van de Staats-courant, waarin een en ander geplaatst is.

Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandse Zaken en van Marine zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats-Courant zal worden geplaatst.

's Gravenhage, den 25sten Maart 1862.

WILLEM
De Minister van Oorlog,
J.W. BLANKEN
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
THORBECKE
De Minister van Marine,
W.J.C.H. v. KATTENDIJKE.

Uitgegeven den negenden April 1862.
De Directeur van het Kabinet des Konings,
DE KOCK.

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgsdienst te land en te water.

Art. 1.
De geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt wordt onderzocht en beoordeeld overeenkomstig dit reglement.

Art. 2.
De ziekten of gebreken in dit reglement vermeld maken ongeschikt voor de krijgsdienst te land of te water.

Art. 3.
Lotelingen der nationale militie en militiepligtigen, wier aangifte ter inschrijving is verzuimd, die geacht worden slechts tijdelijk te lijden aan ziekten of gebreken, in dit reglement aangeduid met het teeken *, of van wie het twijfelachtig is of moeijelijk terstond te beslissen, of die ziekten of gebreken bij hen bestaan, kunnen voor de krijgsdienst geschikt worden verklaard, en, na hunne inlijving, ter verpleging of tot nader onderzoek, in eene militaire of maritime ziekeninrigting worden opgenomen.

Art. 4.
Ongeacht het bepaalde bij art. 2, kan de toelating tot eene vrijwillige verbindtenis bij het leger hier te lande en voor de krijgsdienst in 's Rijks overzeesche bezittingen, ook van manschappen der militie, geschieden, wanneer de ziekte of het gebrek van hem, die verlangt te worden toegelaten, van dien aard is, dat de genezing daarvan, binnen korten tijd, mogelijk wordt geacht.

Gelijke toelating kan geschieden, ook bij de zeemagt, wanneer de ziekte of het gebrek geacht wordt slechts zoo geringe stoornis in de verrigtingen te veroorzaken, dat de dienst bij het gedeelte der krijgsmagt, waarbij de toelating wordt verlangd, in allen opzigte behoorlijk kan worden waargenomen.

Op de toelating van personen, die in een van de gevallen verkeeren, in de voorgaande zinsneden vermeld, als vrijwilligers voor de krijgsdienst in 's Rijks overzeesche bezittingen, zijn voorts de daaromtrent gegeven of nader te geven bijzondere voorschriften van toepassing.

Art. 5.
Van elke toelating, in de gevallen vermeld in de twee eerste zinsneden van het voorgaand artikel, geschiedt mededeeling aan den kommanderenden officier van het betrokken corps of onderdeel.

Betreft het de zeemagt, dan wordt daarvan kennis gegeven aan de betrokken maritime autoriteit in loco.

De ontdekte gebreken worden in den engagementsstaat naauwkeurig vermeld en op het stamboek aangeteekend.

Art. 6.
Vrijwilligers, die verlangen eene nieuwe verbindtenis aan te gaan en die bevonden worden ligte ziekten of gebreken te hebben, waarvan de genezing binnen korten tijd mogelijk wordt geacht, worden voor de dienst geschikt verklaard. Zij, die geringe gebreken hebben, van welke geene verergering te verwachten is, worden, zoo zij de dienst bij het wapen, warbij zij zich op nieuw verlangen te verbinden, behoorlijk kunnen blijven waarnemen, alsmede geschikt verklaard.

Deze gebreken worden in den reëngagementsstaat naauwkeurig vermeld en op het stamboek aangeteekend.

Art. 7.
Bij de militie te land ingelijfden en vrijwilligers bij het Leger, die, ofschoon onbekwaam voor de dienst bij het wapen, waartoe zij behooren, echter in staat worden geoordeeld tot de dienst bij een ander wapen, worden daarbij overgeplaatst, wat de vrijwilligers betreft met hun goedvinden.

De bepaling is alsmede geldende ten aanzien van manschappen der zeemilitie, die voor de zeedienst ongeschikt, doch nog voor de dienst bij de landmagt geschikt geacht worden.

Art. 8.
Voor de krijgsdienst worden ongeschikt verklaard, krijgslieden van alle rangen, die ziekten of gebreken hebben, in dit reglement vermeld, voor zoo verre deze ongeneeslijk zijn of de genezing daarvan vruchteloos is beproefd, en zij daarmede de dienst niet meer naar behooren kunnen waarnemen.

Art. 9.
In de verklaringen van ongeschiktheid tot verdere dienst, worden naauwkeurig vermeld de aard, de oorzaak, en de tijd van het ontstaan van de ziekten of gebreken, alsmede het nummer, waaronder deze in het reglement zijn omschreven.

Art. 10.
Met betrekking tot het gezigtsvermogen, moet hij, die als vrijwilliger, onverschillig bij de zee- of landmagt, als adelborst en scheepsklerk bij de zeemagt, als kadet op Onze militaire akademie, als kweekeling voor de militaire geneeskundige-, phamaceutische- of veeartenijkundige dienst, verlangt te worden toegelaten, in het bijzonder, aan de drie volgende proeven voldoen:

a. dat hij op eenen afstand van vijf en twintig Nederlandsche duimen duidelijk kan zien en onderscheiden, gewone drukletters (gelijk aan die van de Nederlandsche Staats-courant) of in grootte daarmede overeenkomende figuren;

b. dat hij op eenen afstand van vier Nederlandsche ellen duidelijk kan zien en onderscheiden, letters, cijfers of andere figuren van drie Nederlandsche duimen hoogte en breedte en daaraan evenredigde dikte, met wit krijt geschreven op een dof zwart, goed verlicht bord;

c. dat hij op eenen afstand van ten minste acht Nederlandsche ellen, zoowel met beide oogen als met elk ook afzonderlijk, bij afwisseling opgestoken vingers, vlug kan zien, tellen en onderscheiden.

Art. 11.
De ziekten en gebreken, bij de voorgaande bepalingen bedoeld, zijn de hierna vermelde:

§ I. Ziekten en gebreken van de algemeene bekleedselen.

N°. 1. * Geheel of gedeeltelijk gemis van hoofdhaar in zoodanigen graad, dat het hoofd niet genoegzaam is beschut, of het dragen van het hoofdtooisel bemoeijelijkt wordt.

N°. 2. Te groote lichaamsomvang door vetvorming gepaard, met stoornis in de verrigtingen.

N°. 3. * Algemene of plaatselijke vermagering, gepaard met lichaamszwakte.

N°. 4. * Hoornuitwassen.

N°. 5. * Hoofdzeer (tinea)

N°. 6. Poolsche vlecht (pica)

N°. 7. * Verouderde en hardnekkige huidziekten, bijv. baardvin (mentagra), schrub-uitslag (psoriasis), visch-schub-uitslag in den hoornachtichen vorm (ichthyosis cornea) en de zoogenaamde yaws.

N°. 8. * verouderde en hardnekkige venerische huidziekte (syphilides, condylomata).

N°. 9. Melaatschheid (lepra).

N°. 10. * Hardnekkige drooge kloven (rhagades).

N°. 11. * Kwaadaardige nagelzweer.

N°. 12. Splijting, misvorming en ontaarding der nagels, met pijn of belemmering in de bewegingen.

N°. 13. Gemis van alle of de meeste nagels aan handen of voeten.

N°. 14. * Verouderde hardnekkige zweren aan het been of andere ligchaamsdelen.

N°. 15. Uitgebreide versterving.

N°. 16. Likteekens gepaard met stoornis in de verrigtingen, of met neiging tot weder openbreken.

N°. 17. * Uitgebreide verouderde verharding of verdikking van de huid of het onderhuids-bindweefsel.

N°. 18. Belangrijke of veelvuldige vet- of beursgezwellen.

N°. 19. Koude en verzakkings-ettergezwellen.

N°. 20. Huidkanker (epitheliomata) en andere kwaadaardige woekeringen, zoo als het vezel- of zoogenaamde vleesch-gezwel, het spek-gezwel, merg- en bloedspons-gezwel.

N°. 21. * Zeer stinkend algemeen of plaatselijk zweet, vooral aan de voetzool, vergezeld van een roosachtigen toestand.

N°. 22. * Algemeene zuchtige zwelling (huidwaterzucht) en plaatselijke zuchtige zwelling in belangrijken graad.

§ II. Ziekten en gebreken van de watervaten en watervaats-
klieren, van de mam- en schildklier.

N°. 23. Sterk uitgedrukte klierziekige ligchaamsgesteldheid.

N°. 24. * Hardnekkige klierzwelling, verharding of verzwering aan den hals, in de oksels, in de liezen, enz.

N°. 25. Kanker der watervaatsklieren.

N°. 26. Buitengewone ontwikkeling der borsten, waardoor het dragen van de uniform bemoeijelijkt wordt.

N°. 27. Kanker van de mamklier.

N°. 28. Kropgezwel (struma).

N°. 29. Kanker van de schildklier.

N°. 30. * Tegennatuurlijke verwijding van de watervaten (lymphangiectasia) en watervaats-pijpzweer (fistula lymphatica).

§ III. Ziekte en gebreken van de spieren, banden, beenderen
en andere werktuigen tot beweging.

N°. 31. Te groote gestalte met eene zwakke ligchaamsgesteldheid (het zoogenaamd uit de krachten gegroeid zijn).

N°. 32. Te kleine (dwergvormige) ligchaamsgestalte.

N°. 33. * Vergroeijing van den eerste halswervel met den tweeden, of met het achterhoofdsbeen (onbewegelijkheid van het hoofd).

N°. 34. * Aanmerkelijk verdraaide of scheeve stand van het hoofd (halsverkromming) (caput obstipum).

N°. 35. * Onwillekeurige beweging van het hoofd (zoogenaamd waggelhoofd).

N°. 36. * Verstijving van wervelgewrichten (anchylosis spinae).

N°. 37. Aanmerkelijk misvormde ligchaamsgestalte, ten gevolge van Engelsche ziekte of beenverweeking.

N°. 38. * Belangrijke misstand van den schouder of van de heup (zoogenaamde hooge schouder of hooge heup).

N°. 39. Buitengewone zijdelingsche kromming van de ruggegraat (scoliosis), buitengewoon hooge rug, (cyphosis), buitengewoon ingevallen rug (lordosis).

N°. 40. Zeer platte of zeer ingevallen borst; zeer ingedrukt borstbeen (sternentupoma): buitengewone welving van de borst; zeer uitpuilend borstbeen (zoogenaamde kippenborst); buitengewone afplatting van de zijden der borstkas.

N°. 41. Belangrijke misvorming van het sleutelbeen of van het schouderblad.

N°. 42. * Algemeen of plaatselijk rheumatismus in belangrijken graad.

N°. 43. Verouderde jicht en jichtknobbels.

N°. 44. * Verslapping van spieren en banden met herhaalde (zoogenaamde atonische) onvwrichting.

N°. 45. Belangrijke vermagering van één der bovenste of onderste ledematen, bijv. de progressieve spier-atrophie.

N°. 46. * Ontsteking of ziekelijke zamentrekking (contractura) van spieren, pezen, pees-scheeden of pees-vliezen.

N°. 47. Te groote of te geringe omvang of lengte der ledematen, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk.

N°. 48. Verplaatsing van harde of zachte deelen, bijv. van de kniegewrichts- of ribbenkraakbeenderen, van de ellepijp-zenuw enz.

N°. 49. * Belangrijke verwondingen (vulnera).

N°. 50. Verouderde scheuring (rhexis) van belangrijke spieren, pezen en banden, bijv. van den band der knieschijf, van de pees van Achilles.

N°. 51. * Slijmbeurs-weigezwel (hygroma cysticum) aan de knie, den ellenboog enz.

N°. 52. Belangrijke peesknoopen (ganglia).

N°. 53. Verbeening van en kraakbeenvorming in het bind- en spierweefsel, bijv. de zoogenaamde exerceer-beentjes.

N°. 54. * Beenbreuken (fracturae).

N°. 55. * Gezwellen van het beenvlies, van de beenderen en de kraakbeenderen (hyperostosis, exostosis, enchondroma).

N°. 56. Vergroeijing van de twee of meer beenderen onderling.

N°. 57. * Beenvlies- of been-onsteking met beenverzwering en beenversterving (caries et necrosis).

N°. 58. Been-spekgezwel, been-vezelgezwel en winddoorn (osteo-steatoma, osteo-sarcoma et spina ventosa).

N°. 59. Pijpzweer- of cloakenvorming na beenverzwering of beenversterving.

N°. 60. Buitengewone broosheid der beenderen (fragilitas ossium).

N°. 61. Verminderde voeding der beenderen (zoogenaamde beentering).

N°. 62. Vanéénwijking van beenderen of van gedeelten daarvan (diastasis epiphysium).

N°. 63. * Ontwrichtingen (luxationes).

N°. 64. * Gewrichtsontsteking, waterzucht (hydarthron) of verstijving (anchylosis).

N°. 65. Uittering van de gewrichten, bijv. van het heup- en schoudergewricht (zoogenaamde morbus senilis articulorum).

N°. 66. * Tegennatuurlijke gewrichts-kraakbeenderen (zoogenaamde mures articulorum) of vreemde ligchamen in de gewrichten.

N°. 67. Tegennatuurlijke gewrichten na ontwrichtingen of beenbreuken (pseudarthrosis).

N°. 68. Belangrijke verkromming der ledematen.

N°. 69. Gemis van het bovenste lid, geheel in het schoudergewricht of gedeeltelijk in de lengte van het opperarmbeen, in het elleboogsgewricht, in de lengte van den voorarm, in het handgewricht of in de hand.

N°. 70. * Misvorming van de hand met belemmering in de beweging.

N°. 71. Overtollige of gespletene vingers.

N°. 72. Aaneengroeijing van twee of meer vingers.

N°. 73. * Verstijving (anchylosis) van één der duimen, van één of meer vingers of vingerleden.

N°. 74. * Regte, gebogen of schreeve stand van een der duimen, van een of meer vingers, of vingerleden in een graad, dat daardoor de wapenhandel of de dienstverigtingen aan boord worden bemoeijelijkt.

N°. 75. * Verlamming van een der duimen, van een of meer vingers of vingerleden.

N°. 76. Geheel gemis van een der duimen, van een of meer vingers of vingerdelen.

N°. 77. * Gedeeltelijk gemis van een der duimen, van een of meer vingers of vingerleden, of alleen van een der beenkootjes.

N.B. Hiervan moet worden uitgezonderd het gedeeltelijk verlies van een vingertop, wanneer daarbij het lidteeken stevig, een nagel voorhanden en de beweging niet belemmerd is.

N°. 78. * Mankgaan (claudicatio).

N°. 79. Verdraaijing of overkruising der onderste ledematen, bijv. na niet herstelde of aangeborene ontwrichting (zoogenaamde claudicatio spontanea).

N°. 80. * Buiten- of binnenwaartsche, vóór- of achterwaartsche kromming van één of beide knieën, waardoor het gaan zeer bemoeielijkt wordt, of de militaire houding niet kan worden aangenomen.

N°. 81. Gemis van het onderste lid, geheel in het heupgewricht, gedeeltelijk in de lengte van het dijbeen, in het kniegewricht, in de lengte van het scheen- en kuitbeen, in het voetgewricht en in den voet.

N°. 82. Misvorming of verkromming van den voet (zoogenaamde horrel en platvoeten) waardoor het marcheren bemoeijelijkt wordt.

N.B. De vol- of breedvoet geen gebrek zijnde, moet hieronder niet begrepen worden.

N°. 83. Aaneengegroeijing van al de teenen van een der voeten, wanneer het marcheren daardoor bemoeielijkt wordt.

N°. 84. Buitenwaartsche stand van den grooten teen, met misvorming van het navoets-gewricht, wanneer daardoor het marcheren bemoeijelijkt wordt.

N°. 85. Over elkander ligging der tenen,wanneer daardoor het marcheren, of het dragen van het schoeisel bemoeijelijkt wordt.

N°. 86. * Verstijving (anchylosis) of verkromming der teenen, wanneer daardoor het marcheren of het dragen van het schoeisel bemoeijelijkt wordt.

N°. 87. Gemis van den grooten teen, gemis van den kleinen teen, met het navoetsbeen. Gemis van twee of meer teenen aan één der voeten. Gemis of verminking van het nagellid der meeste teenen aan een der voeten.

N°. 88. Overtollige teenen, wanneer daardoor het marcheren of het dragen van het schoeisel bemoeijelijkt wordt.

§ IV. Ziekten en gebreken van de spijsverterings-werktuigen.

N°. 89. Belangrijke misvorming van den mond en verdikking van de lippen met belemmering in het kaauwen of spreken.

N°. 90. Splijting van de lip (zoogenaamde hazenlip, labium leporinum) in belangrijken graad.

N°. 91. Verlies van de lip.

N°. 92. Kanker van de lip.

N.B. Van dit gebrek moet wel onderscheiden worden de zoogenaamde lipknoop (nodulus) welke geen beletsel oplevert voor het opnemen in dienst.

N°. 93. * Aanhoudende speekselvloed in blangrijken graad.

N°. 94. * Mondontsteking en spruw in belangrijken graad, (Indische spruw).

N°. 95. * Uitgebreide verzwering van het tandvleesch.

N°. 96. * Vezelgezwel van het tandvleesch in dien graad, dat daardoor het kaauwen en bijten bemoeijelijkt worden.

N°. 97. Verlies of beenbederf van de tanden en kiezen in dien graad, dat daardoor het spreken, bijten en kaauwen belemmerd worden.

N°. 98. Aangeboren splijting of toevalige scheiding van het beenig verhemelte, (palatum fissum) verlies van zelfstandigheid of doorboring daarvan.

N°. 99. * Splijting, of geheel of gedeeltelijk gemis van het zachte verhemelte, gepaard met stoornis in het spreken en slikken.

N°. 100. * Vergrooting met ontaarding van de lel, verlenging of splijting daarvan (uvula fissa), gepaard met stoornis in het spreken en slikken.

N°. 101. Vergroeijing van het zachte verhemelte met het hoofd van den slokdarm met belemmering in het ademhalen, het slikken of het hooren.

N°. 102. * Propgezwel van de keelholte en van den slokdarm.

N°. 103. Kanker van de zachte deelen of van de beenderen der mond en keelholte.

N°. 104. Geheel of gedeeltelijk verlies van de boven- of onderkaak.

N°. 105. Misvorming van de boven- of onderkaak met belemmering in het kaauwen of het spreken.

N°. 106. * Verstijving (anchylosis) van de onderkaak.

N°. 107. Onherstelbare ontwrichting van de onderkaak.

N°. 108. Pijpzweer van de boven- of onderkaak met beenverzweering.

N.B. Tand-fistels en geringe kaak-fistels zijn hiervan uitgezonderd.

N°. 109. Kanker van de speekselklieren.

N°. 110. * Speeksel-fistels.

N°. 111. * Speeksel-steenen.

N°. 112. Buitengewone vergrooting, verkleining of splijting van de tong.

N°. 113. Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong.

N°. 114. Vergroeijing van de tong met de wanden der mondholte, of van de wangen met het tandvleesch, zoodat het spreken of het kaauwen daardoor blemmerd wordt.

N°. 115. Kanker van de tong.

N°. 116. * Stotteren en andere belemmeringen in het spraakvermogen, in zoodanigen graad, dat daardoor de veiligheid van een post gevaar kan loopen.

N°. 117. Kikvorsch- of speekselgezwel (ranula) in belangrijken graad.

N°. 118. * Ontsteking en verzwering van de keel en den slokdarm.

N°. 119. Hebbelijke ontsteking met belangrijke zwelling en verharding van, of steenvorming in de amandelen.

N°. 120. Kanker der amandelen.

N°. 121. * Organische vernaauwing (strictura) van den slokdarm.

N°. 122. * Hevige en dikwerf terugkeerende kramp van den slokdarm (dysphagia spasmodica).

N°. 123. * Verlamming van den slokdarm.

N°. 124. * Pijpzweer van den slokdarm.

N°. 125. * Kanker van den slokdarm.

N°. 126. * Herkaauwing (ruminatio habitualis) ten gevolge van slokdarm verwijding, gepaard met algemeene vermagering.

N°. 127. * Ziekelijke eetlust, bijv. wolfshonger, hondshonger (famis lupina, canina).

N°. 128. * Ontsteking van de maag en van de dunne darmen.

N°. 129. * Maag-verweeking (gastromalacia) en maagverzwering (ulcus ventriculi).

N°. 130. * Kanker van de maag (scirrhus pylori etc).

N°. 131. * Vergroeijing van het net, na buikwonden, beklemde breuken, enz. gepaard met stoornis in de verrigtingen.

N°. 132. * Herhaalde bloedbraking en bloedloop (haematemesis et melaena).

N°. 133. * Ontsteking, of aanmerkelijke vergrooting en verharding van de lever (hypertrophia et physconia hepatis).

N°. 134. * Lever-abcessen.

N°. 135. * Kanker en andere ontaardingen van de lever, (bijv. cyrrhosis, acephalocysten).

N°. 136. * Gal- en darmsteenen (calculi biliares en enterolythen).

N°. 137. * Ontsteking, belangrijke vergrooting, verharding of ontaarding van de milt en de wandelende milt.

N°. 138. * Ontsteking of belangrijke vergrooting en verhardeing van de alvleesch-klier.

N°. 139. * Kanker van de alvleesch-klier.

N°. 140. * Verharding of ontaarding van de darmscheilklieren.

N°. 141. Buitengewoon dikke buik, ten gevolge van overmatige vetvorming met moeijelijke ligchaamsbeweging.

N°. 142. * Buikwaterzucht (hydrops ascites).

N°. 143. * Lintworm, (taenia), wanneer daardoor belangrijke stoornis in de spijsvertering, voeding enz., wordt te weeg gebragt.

N°. 144. * Ontsteking van den karteldarm of van den blinden darm (typhlitis).

N°. 145. * Persloop (dysenterie) slepende en hardnekkige buik-, spijs- en chijloop (lienterie en fluxus coeliacus).

N°. 146. * Vernaauwing van den endeldarm of van den karteldarm (strictura recti, coli, enterosthenosis).

N°. 147. * Kanker van den eneldarm.

N°. 148. * Hardnekkige endeldarmsetter- en slijmvloed (proctorrhoea).

N°. 149. * Splijting of verlamming van de sluitspier van den aars, met onvermogen om de drekstoffen terug te houden (incontinentia faecum).

N°. 150. * Voorvalling van den endeldarm (proplapsus ani).

N°. 151. * Hardnekkige aarskloven, met moeijelijke en pijnlijke darm ontlasting (fissurae ani).

N°. 152. * Organische vernaauwing van de aars-opening (strictura ani).

N°. 153. * Propgezwel van den endeldarm (polypus recti).

N°. 154. * De tegennatuurlijke en kunstmatig gevormde aars (anus praeternaturalis et artificialis).

N°. 155. * Pijpzweer van de buikholte, van de maag, lever, galblaas, milt, darmen en van den endeldarm (fistula ani).

N°. 156. * Lies-, dij-, navel- en andere buik- en bekken-breuken (herniae).

N.B. De zoogenaamde lieswands-dunheid moet hieronder niet begrepen worden.

§ V. Ziekten en gebreken van de ademhalings-werktuigen,
van den bloedsomloop, en van het bloed.

N°. 157. Misvorming van den neus, gepaard met stoornis in de verrigtingen.

N°. 158. Gemis van den neus, of van een belangrijk gedeelte daarvan.

N°. 159. * Belangrijke doorboring of gemis van het middenschot van den neus.

N°. 160. Aangeboren splijting van den neus (nasus bifidus).

N°. 161. * Kopervin van den neus (zoogenaamde couperose) in belangrijken graad.

N°. 162. Geheele vergroeijing van de neusgaten, of gedeeltelijke, wanneer daardoor de ademhaling of de spraak wordt bemoeijelijkt.

N°. 163. De kwaadaardige huidwrat en kanker van den neus.

N°. 164. * De kwaadaardige en voortknagende neuszweer (ozaena et lupus).

N°. 165. * Verouderde hardnekkige zwelling van het neus-slijmvlies, met belemmering in de ademhaling of in de spraak (coryza habitualis).

N°. 166. * Propgezwel van de neusholte (polypus narium).

N°. 167. * Pijpzweer van den voorhoofdsboezem of van den opperkaaksboezem.

N°. 168. * Propgezwel van den voorhoofdsboezem of van den opperkaaksboezem (polypus antri Hygmori)

N°. 169. * Zeer stinkende adem uit den mond of door den neus.

N°. 170. * Hardnekkige slijm-ettervloed uit den neus.

N°. 171. * Hebbelijke neusbloeding.

N°. 172. * Aanhoudende heeschheid, te zwakke stem en stemmeloosheid (aphonia)

N°. 173. * Ontsteking van het strottenhoofd.

N°. 174. * Luchtpijpsbreuk (broncho cèle).

N°. 175. * Ontsteking, verwijding of vernaauwing van de luchtpijp en luchtpijpstakken.

N°. 176. * Pijpzweer van het strottenhoofd of van de luchtpijp.

N°. 177. * Propgezwel van het strottenhoofd of van de luchtpijp.

N°. 178. Splijting van het bortsbeen (fissura sterni).

N°. 179. * Etterborst (empyema).

N°. 180. * Borstvlies- en longontsteking.

N°. 181. * Luchtpijps- en long-knobbelzucht- keel- en longtering (phthisis laryngea et pulmonalis).

N°. 182. * Herhaalde bloedspuwing (haemoptoë).

N°. 183. * Pijpzweer van de borstholte en van de luchtpijp.

N°. 184. * Longbreuk (pneumo-cèle).

N°. 185. * Ontsteking van het hart en het hartzakje.

N°. 186. * Borstwaterzucht (hydrothorax) en waterzucht van het hartzakje (hydrops pericardii).

N°. 187. * Organische ziekten van het hart met in begrip van de blaauwzucht (morbus coeruleus) en van de zoogenaamde hartvang (angina pectoris).

N°. 188. * Verplaatsing van het hart (ectopia cordis) met stoornis in de verrigtingen.

N°. 189. * Dijkwijls terugkeerende versnelde zoogenaamde zenuwachtige hartkloppingen (palpitationes cordis nervosae) met stoornis in de verrigtingen.

N°. 190. * Kramp der luchtpijpstakken met kortademigheid (asthma periodicum).

N°. 191. * Algemeene of plaatselijke volbloedigheid (plethora) bijv. buiksvolbloedigheid, gepaard met belangrijke stoornis in de verrigtingen.

N°. 192. * Slagaderbreuken (aneurysmata) en slagaderverbeening.

N°. 193. * Tegennatuurlijke verwijding der aderlijke en slagaderlijke haarvaten (teleangiectasia) met neiging tot verbloeding of ontaarding.

N°. 194. * Groote en uitgebreide aderspatten (varices).

N.B. Hiervan moeten worden uitgezonderd de zoogenaamde huid adernetten (varicositas) en de soms sterke ontwikkeling van overigens gezonde aderen.

N°. 195. * Groote speenadergezwellen (haemorrhoïdaal gezwellen) met stoornis in de verrigtingen.

N°. 196. * Bloedvloeijingen, hetzij uit- of inwendige in aanmerkelijken graad.

N°. 197. * Bloederziekte (haemorrhophilia).

N°. 198. * Bloed-armoede en bleekzucht (anaemia et leukaemia) in belangrijken graad.

N°. 199. * Bloed-vlekziekte (morbus maculosus Werlhoffii).

N°. 200. * Verouderde hardnekkige scheurbuik.

N°. 201. * Alcohol-kwaadsappigheid (dyscrasia potatorum).

§ VI. Ziekten en gebreken van de pis- en geslachts-
werktuigen.

N°. 202. * Vernaauwing van de voorhuid (phimosis) met zeer moeijelijke of pijnlijke pislozing.

N°. 203. * Groote voorhuids- en balzakssteenen.

N°. 204. * Pisweg-splijting (hypo et epispadias) in die vormen, dat de pislozing niet op de gewone wijze kan geschieden.

N°. 205. Zoogenaamde tweeslachtigheid (hermaphroditsme).

N°. 206. * Slepende ontsteking van de pisbuis, van den bal en bijbal of van de zaadstreng.

N°. 207. * Pisgezwel van de roede, van den balzak, de bilnaad, enz.

N°. 208. * Vernaauwing van den pisweg (strictura urethrae).

N°. 209. Volkomen of bijna volkomen verlies van de roede.

N°. 210. Splijting van de roede (zoogenaamde dubbele roede (penis bifidus).

N°. 211. * Terughouding van één of beide ballen in het lieskanaal, bij inspanning pijnlijk zijnde.

N°. 212. * Krampachtige optrekking van één of beide ballen tegen den uitwendigen liesring.

N°. 213. Verminderde voeding, uitdrooging (zoogenaamde verschrompelinng) of atrophie der beide ballen.

N°. 214. Gemis van de beide ballen.

N°. 215. Kanker van de roede.

N°. 216. * Waterbreuk (hydrocèle), bloedbreuk (haemtocèle) en luchtbreuk (pneumatocèle).

N°. 217. * Aderbreuk (varicocèle) van den balzak, en aderbreuk van de zaadstreng en den bal in zeer belangrijke graad.

N°. 218. Balzaks-verslapping, in een zeer hoogen graad (rhakosis).

N°. 219. Kanker van den balzak (zoogenaamde schoorsteenvegerskanker) (cancer caminariorum).

N°. 220. Melaatsche ontaarding van den balzak (elephantiasis scroti).

N°. 221. Vezel- of zoogenaamd vleeschgezwel (sarcocéle), knobbelachtige ontaarding (tuberculosis), kanker, bloedspons- en mergsponsgezwel (fungus Medullaris) van den bal of van de zaadstreng.

N°. 222. * Pispijpzweer (fistula urinaria).

N°. 223. * Bal-pijpzweer (fistula testiculi).

N°. 224. * Zaad-pijpzweer (fistula spermatica).

N°. 225. * Zaadvloed (spermatorrhoea).

N°. 226. * Nier-ontsteking, nier-ettergezwellen, niersteenen en nier-ontaarding, bijv. de Brightsche ziekte (zoogenaamde albuminuria), en de wandelende nier.

N°. 227. * Ontsteking en verzwering van de pisblaas.

N°. 228. * Bloedwateren (haematuria).

N°. 229. * Graveel (psammismus) en blaas-steen.

N°. 230. * Kanker van de blaas.

N°. 231. * Ontsteking, verharding en ontaarding van de voorstanderklier.

N°. 232. * Steenen in de voorstanderklier.

N°. 233. * Kanker van de voorstanderklier.

N°. 234. * Dikwerf terugkeerende pisopstopping (retentio urinae).

N°. 235. * Onwillekeurig pislozing (afloop) (incontinentia urinae).

N°. 236. * Pis- en honig-vloed (polyuria et diabetus mellitus).

N°. 237. Aangeboren navel-pispijpzweer (urachus apertus).

N°. 238. Navelsteenen (omphalolithi) alsmede belangrijke gezwellen en ontaardingen van den navel.

N°. 239. Aangeboren splijting van de pisblaas of gemis van den voorsten blaaswand (zoogenaamde inversio vesicae).

§ VII. Ziekten en gebreken van het zenuwstelsel met inbegrip
der zielsziekte.

N°. 240. Te groote omvang van het hoofd, tengevolge van te sterke ontwikkeling der schedelbeenderen, gepaard met stoornis in de verrigtingen.

N°. 241. Misvorming van het hoofd, waardoor het dragen van het hoofdtooisel verhinderd wordt.

N°. 242. Het openblijven van de fontanellen, en het been-verlies door schedelwonden of na panboring.

N°. 243. Het waterhoofd (hydro-cephalus).

N°. 244. * Belangrijke indrukken aan den schedel, gepaard met stoornis in de verrigtingen, of wanneer het dragen van het hoofdtooisel bemoeijelijkt wordt.

N°. 245. Sponsgezwel van het harde hersenvlies (fungus durae matric.) en beenspekgezwel van den schedel (fungus cranii).

N°. 246. Hersenbreuk (encephalocèle en meningocèle, hernia cerebri).

N°. 247. Gespleten ruggegraat (hydrorachis seu spinia bifida).

N°. 248. * Slepende ruggemergs-overgevoeligheid (irritatio spinalis).

N°. 249. * Ruggemergs-ontsteking (myelitis).

N°. 250. * Wervel-gewrichtsontsteking of ontaarding (spondylarthocace).

N°. 251. * Ruggemergs-tering (tabes dorsalis).

N°. 252. * Slepende of hebbelijke zenuwpijnen (neuralgiae) bijv. hoofdpijn, aangezigtspijn (prosopalgia), zitbeens-zenuwpijn (ischias), maag-, darm-, nier-, lever- zenuwpijn enz. in belangrijke graad.

N°. 253. * Hardnekkige en aanhoudende hik.

N°. 254. * Zenuwknoopen (neuromata).

N°. 255. * Hebbelijk beven (tremor artuum)

N°. 256. * De St. Vitusdans (chorea) en andere stuip- of krampachtige aandoeningen.

N°. 257. * Hebbelijke of periodiek terugkeerende duizeling (vertigines).

N°. 258. * Vallende ziekte (epilepsie).

N°. 259. * Zinvang (catalepsie).

N°. 260. * Volkomene of onvolkomene, plaatselijke of algemeene verlamming (paresis, paralysis, hemiplega etc) van de bewegings- of van de gevoels-zenuwen, alsmede de zoogenaamde beef-verlamming (paralysis agitans).

N°. 261. Heimwee (nostalgia), vergezeld met vermagering en slepende koorts.

N°. 262. * Zwaarmoedigheid (melancholie) en andere ziekelijke wijzigingen in het voorstellingsvermogen (hypochondrie) in belangrijken graad.

N°. 263. * Slaapwandelen (somnambulismus).

N°. 264. * Zich tot een enkel punt bepalende waanzinnigheid (monomanie)

N°. 265. * Herhaalde dronkaards-waanzinnigheid (delirium tremens seu potatorum).

N°. 266. * Krankzinnigheid (manie).

N°. 267. Na krankzinnigheid overgeblevene bijzondere voorbeschiktheid tot weder instorting.

N°. 268. * Onnoozelheid (idiotismus) en stompzinnigheid (stupiditas).

N°. 269. * Domheid (imbecillitas) in dien graad, dat de persoon onbekwaam is om in den wapenhandel of in de scheepsdienst te worden geoefend.

§ VIII. Ziekte en gebreken van de gezichtswerktuigen.

N°. 270. * Ontstekking van den traanzak met slijm-ettervloed (dacryocystitis, dacryorrhoea).

N°. 271. Uitzetting van den traanzak (hernia sacci lacrymalis).

N°. 272. Gezwellen van den traanzak en traansteenen (dacryolithen).

N°. 273. * Sluiting van de traanwegen.

N°. 274. * Traanpijpzweer (fistula lacrymalis).

N°. 275. * Hebbelijke tranenvloed (epiphora) in aanmerkelijken graad.

N°. 276. * Hypertrophie en gezwellen van de traanklier, bijv. door acephalokysten.

N°. 277. Kanker van de traanklier en van den traanheuvel.

N°. 278. Overvloedige huid in de binnen ooghoeken (epicanthus) in belangrijken graad.

N°. 279. Vernaauwing van de ooglids-spleet (phimosis palpebrarum).

N°. 280. Geheele of gedeeltelijke vergroeijing van de oogleden, hetzij onderling, hetzij met den oogbol (ankyloblepharon et symblepharon).

N°. 281. Splijting der oogleden (coloboma palpebrarum).

N°. 282. Geheel of gedeeltelijk gemis van een der oogleden.

N°. 283. * Verkorting van het bovenste ooglid, zoogenaamd hazenoog (lagophthalmos).

N°. 284. * Hardnekkige ooglidskramp (blepharo-spasmus)

N°. 285. * Verlamming van den opligter van het bovenste ooglid (blepharoptosis).

N°. 286. * Buiten- en binnenwaartskeering der oogleden (ectropion, entropion).

N°. 287. * Binnenwaartsche stand der ooghaartjes (trichiasis, distichiasis).

N°. 288. * Beursgezwellen en andere gezwellen in de oogleden.

N°. 289. Ooglids-kanker.

N°. 290. * Ontsteking, verzwering, verharding van den ooglidsrand, met verlies der ooghaartjes (blepharitis, tylosis, maderosis).

N°. 291. * Woekering op het oogbindvlies (granulationes) en de zoogenaamde granuleuse oogziekte.

N°. 292. * Atrophie van het ooglids-bindvlies (door trachoma enz.)

N°. 293. * Bindvliesontsteking (syndesmitis).

N°. 294. * Scheelzien (strabismus) met belemmering van het gezigtsvermogen van het regter-oog.

N°. 295. * Oogbolsstuipen (nystagmus).

N°. 296. Verdrooging van den oogbol (ophthalmo-xerosis).

N°. 297. Verkleining van den regter oogbol (mikrophthalmos) met belemmering in het gezigtsvermogen.

N°. 298. Uitzetting van den oogbol in belangrijken graad (buphtamlmos).

N°. 299. Uitdrijving en uitzakking van den oogbol (exophtalmos, prolapsus bulbi).

N°. 300. Uittering van den oogbol (atropia bulbi).

N°. 301. Gemis van een of beide oogbollen.

N°. 302. Oogbolskanker.

N°. 303. Acute etterachtige oogontsteking, en chronische ontsteking van den gehelen oogbol (ophtalmia purulenta, panophthalmia).

N°. 304. * Hoornvliesontsteking (keratitis).

N°. 305. * Vaatwoekering op het hoornvlies, zoogenaamd oogvel (pannus).

N°. 306. * Vleugelvel (pterygium) in belangrijken graad.

N°. 307. * Geheele of gedeeltelijke, vooral centrale verduisteringen van het hoornvlies (obscuratio corneae, maculeae, cicatrices).

N°. 308. * Hoornvlieszweer en pijpzweer (ulcus, fistula corneae).

N°. 309. * Hoornvliesuitzetting (b.v. cornia conica en andere kerectasien).

N°. 310. * Druifgezwel van het hoornvlies, den harden oogrok en den haarband (staphyloma anticum et posticum).

N°. 311. * Etteroog (hypopion) en inwendig bloedoog (haemophthalmos).

N°. 312. * Ontsteking van het harde oogvlies (scleritis).

N°. 313. * Ontsteking van den haarband (kyklitis).

N°. 314. Gemis van den regenboog (irideremia congentia).

N°. 315. * Splijting van den oogappel (coloboma iridis).

N°. 316. * Sluiting van den oogappel (atresia pupillae).

N°. 317. * Trilling en schommeling van den regenboog (hippus pupillae, irido-denosis).

N°. 318. * Ontsteking van den regenboog (iritis) en woekeringen of gezwellen aan dit vlies.

N°. 319. * Verstopping van den oogappel, zoogenaamde lymph-staar (cataracta spuria)

N°. 320. * Afscheuring en gedeeltelijk gemis van den regenboog en verplaatsing van den oogappel (pupilla artificialis).

N°. 321. * Vasthechting en vergroeijing van den regenboog met het hoornvlies of met het lens-beursje (synechia anterior et posterior).

N°. 322. * Regenboogs-uitzakking (prolapsus iridis).

N°. 323. * Verlies van de lens (aphakia).

N°. 324. * Verplaatsing van de lens (luxatio lentis).

N°. 325. * Verduisteringen in het lensstelsel, graauwe staar (cataracta).

N°. 326. Verduisteringen en verweeking van het glasvocht (synchisis).

N°. 327. Oogwormen (cysticercus en andere entozoa).

N°. 328. Gemis van pigment in het oog (albinismus).

N°. 329. * Ontsteking van het vaatvlies, zonder of met ontsteking van den regenboog (choroïditis, irido-choroïditus).

N°. 330. * Groene staar (glaucoma, choroïditis exsudativa).

N°. 331. * Ontsteking van het netvlies (retinitis) alsmede ontaardingen van dit vlies, zoo als bloeduitstortingen (apoplexia retinae), loslating (solutio retinae), vetontaarding, pigment-afzetting, infiltratien enz.

N°. 332. * Zwarte staar (amaurosis) en gezigtszwakte (amblyopia amanrotica).

N°. 333. * Het zoogenaamd vliegenzien (scotopsia) met belangrijke stoornis in het gezigtsvermogen.

N°. 334. * Gezigtsvermoeijenis (asthenopia, hebetudo visus).

N°. 335. * Halfzigtigheid (hemiopa) en andere gevolgen van gezigtsveldsbeperking.

N°. 336. * Dubbelzien (diplopia met één of beide oogen.

N°. 337. * Nachtblindheid (hemeralopia).

N°. 338. * Lichtschuwheid in den vorm van dagblindheid (nyctalopia).

N°. 339. * Geheel onvermogen tot het onderscheiden van kleuren (achromatopsia).

N°. 340. * Bijziendheid (myopia) op beide oogen, of op het regteroog, in dien graad, dat na opheffing van het accommodatie-vermogen op het regteroog, hiermede door den hollen bril n°. 8 (hebbende een negatief brandpunt van 216 Ned. strepen), uit den brillen toestel, letters, cijfers of figuren van 3 Nederlandsche duimen hoogte, breedte en daaraan geëvenredigde dikte, geschreven met wit krijt, op een zwart, goed verlicht bord, op een afstand van 8 Nederlandsche ellen goed of althans beter gezien worden dan door hoogere nummers (zwakkere glazen) uit dien toestel; of wel

dat, zonder opheffing van het accomodatie-vermogen door denzelfden bril, zeer kleine drukletters of figuren ter grootte ongeveer van een Nederlandsche streep (bijv. n°. 3 van Jaeger), op een afstand van één Nederlandsche palm goed of althans beter gezien worden, dan door zwakkere glazen.

N°. 341. * Oververziendheid (hypermetropia) in dien graad, dat door den bollen bril n°. 8 (hebbende een positief brandpunt van 216 Ned. strepen) uit den brillen toestel, letters, cijfers of figuren van drie Nederlandsche duimen hoogte, breedte en daaraan geëvenredigde dikte, geschreven met wit krijt op een dof zwart, goed verlicht bord op een afstand van acht Nederlandsche ellen duidelijk gezien worden, of dat zelf met lagere nummers (sterkere glazen) de gezigtsscherpte steeds verbetert.

N°. 342. * Verschil van breking in de verschillende meridianen van het oog (astygmatismus), in belangrijken graad.

N°. 343. * Verlamming van de accommodatie, kenbaar door oogappelverwijding (mydriasis) wanneer hierbij het zien, hetzij met het bloote oog, hetzij met holle of bole glazen, slechts op één enkelen afstand mogelijk is.

N°. 344. Ouderdoms-verziendheid (presbyopia) in dien graad dat het bloote oog niet meer binnen den afstand van omstreeks zestig Nederlandsche duimen gewone drukletters enz. kan onderscheiden, en dat tot het lezen op den gewone afstand (d. i. 25 Nederlandsche duimen), de bolle bril n°. 10 (uit den brillen toestel) of sterkere glazen worden vereischt.

§ IX. Ziekte en gebreken van de gehoorswerktuigen.

N°. 345. * Belangrijke misvorming en vergroeijing van de oorschelp met het hoofd.

N°. 346. Gemis van de ooorschelp.

N°. 347. Kanker van de oorschelp.

N°. 348. * Misvorming van den uitwendigen gehoorgang, met belemmering van het gehoor.

N°. 349. * Vernaauwing van den uitwendigen gehoorgang, met belemmering van het gehoor.

N°. 350. Sluiting (atresia) van den uitwendigen gehoorgang.

N°. 351. * Propgezwel (polypus) en andere woekeringen in den uitwendigen gehoorgang of op het trommelvlies.

N°. 352. * Ontsteking van het trommelvlies.

N°. 353. * Gemis of doorboring van het trommelvlies (perforatio tympani) met belemmering van het gehoor.

N°. 354. Verstopping, vernaauwing of sluiting van de Eustachiaansche buis, met belemmering van het gehoor.

N°. 355. * Hardnekkige of telkens wederkeerende oorenvloed (otorrhoea).

N°. 356. * Slepende ontstekking, organische gebreken of zenuwstoornissen van het middel en binnen-oor, hardhoorendheid, doofheid, gehoorverbijstering of hardnekkige oorsuizingen te weeg brengende (barycoia, surditas, paracousia, susurrus aurium, etc).

N°. 357. * Doofstomheid (surdomutitas).

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 25sten Maart 1862 (Staatsblad, n°. 34.)

Ons Bekend,
De Minister van Oorlog,
J.W. BLANKEN
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
THORBECKE.
De Minister van Marine,
W.J.C.H. V. KATTENDYKE.Bron: Koninklijk Besluit N°. 34, Staatsblad 1862, als vermeld in "Lijst der Wetten en Besluiten, vervat in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1862".Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.