Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-r

Johannes Engelbertus Camfferman is geboren op zondag 14 januari 1872 om 22:30 in Den Haag, zoon van Jacobus Adrianus Camfferman en Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1872 met als getuigen: Andries van Buren en Johannes Wilhelmus Blok.

Het Vaderland 17 januari 1872: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 16 Januari. Bevallen. E.J. Camfferman, geb. Grimmelikhuizen, z."

Johannes is overleden op vrijdag 5 oktober 1945 om 04:00 in Den Haag, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1945 door Jan Casteelen.

Beroepen: koopman, stukadoor, groentenhandelaar, aardappelkoopman


Johannes heeft voor de Nationale Militie lotnummer 983 voor de lichting van 1892 toegewezen gekregen en hij was op 29 februari 1892 nog niet opgeroepen voor dienst.
In 1897 is Johannes vrijgesteld van de dienst vanwege broederdienst.

Johannes is op 15 februari 1915 van Den Haag naar Amsterdam gegaan. Hij heeft daar tot 9 maart 1921 gewoond. In die periode is zijn zoon Johannes Jacobus getrouwd, want in de huwelijksakte van laatstgenoemde staat het volgende:
"meerderjarige zoon van Johannes Engelbertus Camfferman, wiens beroep en woon- of verblijfplaats onbekend zijn en voor wiens toestemming de tusschenkomst van den Kantonrechter is ingeroepen.".

Johannes leaves Den Haag on 15 February 1915 and goes to Amsterdam. He lives there until 9 March 1921. During that period his son Johannes Jacobus is married, because in the marriage certificate is noted that Johannes Jacobus is the son of Johannes Engelbertus Camfferman, whose profession and current residence is unknown and for whose permission the intervention of the judge was called in.

Johannes trouwde voor de eerste keer, 20 jaar oud, op woensdag 16 maart 1892 in Den Haag met
Petronella Wilhelmina Heemskerk, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Peter Marinus Camfferman [oom vaderszijde bruidegom], Simon Heemskerk, Frederik van Dorp [zwager bruidegom] en Petrus Johannes van Dijk.

Simon Heemskerk: oom der bruid
Peter Marinus Camfferman: oom van den bruidegom.
Het Vaderland, 7 maart 1892, pag. 9: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. Eerste huwelijksafkondiging op Zondag 6 Maart. J.E. Camfferman en P.W. Heemskerk."

Petronella is geboren op zaterdag 26 september 1868 om 04:00 in Krimpen aan de Lek, dochter van Maarten Heemskerk en Aafje Boef. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1868 met als getuigen: Leendert Brouws en Johannes Slaman.

Over beide ouders staat: "wonende te Alphen aan den Rijn, doch thans aan boord van zijn schip liggende in deze Gemeente."
De gemeente wordt in de akte: "Krimpen op de Lek" genoemd.

Petronella is overleden op dinsdag 10 mei 1892 om 05:00 in Den Haag, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1892 door Hendrik Antoon Borrebach en Hendrik van der Arend.

Het Vaderland, 11 mei 1892, pag. 5: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 10 Mei. Overleden: P.W. Camfferman, geb. Heemskerk, 23 j."

Kind van Johannes en Petronella:

 1. Jacobus Adrianus (Koos) Camfferman, geboren op zaterdag 23 april 1892 in Den Haag. Volgt VIII-w.


Johannes trouwde voor de tweede keer, 25 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1897 in Den Haag met
Johanna Alida Kortman, 15 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Christiaan Wilhelm Mulder, Theodorus Blokhuisen, Johannes Westenend en Antonius van den Bogert.

Het Vaderland, 19 juli 1897: "Burgelijke Stand. ’s Gravenhage, 17 Juli 1897. Eerste huwelijksafkondiging op Zondag 18 Juli 1897. J.E. Camfferman en J.A. Kortman."
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 19 juli 1897: "Eerste Huwelijksafkondiging. Zondag 18 Juli 1897. J.E. Camfferman en J.A. Kortman."
De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 13 oktober 1899 in Den Haag (met als reden: overspel) en ingeschreven in de burgerlijke stand op 27 november 1899.

In de huwelijksakte staat het volgende vermeld:
"De comparanten hebben overgelegd hunne geboorte akten, de doodakte van haren vader en die van des comparants vorige echtgenoote, het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie benevens een koninklijk besluit van den twee en twintigsten Juni dezes jaars nummer zevenenveertig waarbij aan de comparanten dispensatie is verleend van het verbod ingevolge artikel zes en tachtig van het Burgerlijk Wetboek."

In the marriage certificate: both partners have issued (.. several deeds ..) and a royal decree of the 22 June of this year number 47 in which both partners dispensation is given for the prohibition as set in article 86 of the civil law. (this prevents persons of under age to get married).

"En hebben gemelde echtgenooten verklaard dat op den drie en twintigsten Maart dezes jaars is geboren een kind van het mannelijk geslacht genaamd Johannes Jacobus, ingeschreven op het geboorteregister dezer gemeente als zoon van Johanna Alida Kortman dat zij voor hun kind erkennen."

Also the mentioned partners declared that on the 23 March of this year a masculin child was born, named Johannes Jacobus, who was entered the birth register of this city as son of Johanna Alida Kortman, which child is recognized as their child.

Bij de huwelijksbijlagen was het koninklijk besluit gevoegd met als tekst: "Op het verzoekschrift om dispensatie te erlangen van het verbod, bedoeld bij art. 86 van het Burgerlijk Wetboek;
Gezien de ingewonnen ambtsberichten, mitsgaders het rapport van den Minister van Justitie van den 15 Juni 1897, 1ste afd. C, No 179,
Gelet op het tweede lid van artikel 86 voornoemd;
Hebben goedgevonden en verstaan:
dispensatie te verleenen van het verbod, ingevolge art. 86, van het Burgerlijk Wetboek, bestaande tegen het aangaan van een huwelijk tusschen Johannes Engelbertus Camfferman, weduwnaar van Petronella Wilhelmina Heemskerk te ’s Gravenhage en Johanna Alida Kortman,
wordende de bevoegde ambtenaar van den burgerlijken stand gelast om van deze dispensatie in zijne registers aanteekening te houden."

One of the marriage annexes was a Royal Decree with the text: (free translation:) On the petition for dispensation of the prohibition, as meant by article 86 of the Civil Code:
And seen the obtained official reports, together with the report of the Minister of Justice of the 15 June 1897, 1st department, C, No 179,
Seen the second paragraph of the mentioned article 86
have approved and decreed:
to allow dispensation of the prohibition, following article 86 of the Civil Code, existing against the marriage of Johannes Engelbertus Camfferman, widower of Petronella Wilhelmina Heemskerk in ’s Gravenhage and Johanna Alida Kortman,
is the qualified civil servant ordered to keep note of this dispensation in his registers.

Johanna is geboren op zondag 11 juni 1882 om 21:00 in Wateringen, dochter van Johannes (Jan) Kortman en Alida van der Hout. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1882 met als getuigen: Cornelis van der Kraan en Pieter Ammerlaan.

Courant voor Maassluis, het Westland en Rozenburg, 21 juni 1882, pag. 3: "Burgerlijke Stand. WATERINGEN. Geboren. Johanna Alida, D. van J. Kortman en A. van den Hout."

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Johanna Kortman
Klik voor foto in apart venster
Dankbetuiging Johanna Kortman 1897

Johanna is overleden op woensdag 12 december 1917 om 10:00 in Den Haag, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1917 door Jan Timp en Johannes Goorse. Zij is begraven op zaterdag 15 december 1917 op de R.K. Begraafplaats in Den Haag.

In de overlijdensakte staat "Gescheiden echtgenoote van Johannes Engelbertus Camfferman".

Kind van Johannes en Johanna:

 1. Johannes Jacobus Camfferman, geboren op dinsdag 23 maart 1897 in Den Haag. Volgt VIII-x.


Johannes trouwde voor de derde keer, 37 jaar oud, op woensdag 1 september 1909 in Den Haag met
Maria Johanna van der Kaaij, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Theodorus Blokhuijzen, Ludovicus Antonius de Groot, Johannes Westenend en Gerard Jacobus Romijn.

In de huwelijksakte staat over Johannes Engelbertus vermeld: "laatst gescheiden echtgenoot van Johanna Alida Kortman" en over Maria: "Gescheiden echtgenoote van Cornelis Beukenholdt."
De Nederlander, 21 augustus 1909, pag. 2: "Burgerlijke Stand. ’s-Gravenhage, 21 Augustus. J.E. Camfferman en M.J. v.d. Kaay."

Maria is geboren op zondag 17 maart 1867 om 10:00 in Zaltbommel, dochter van Jan van der Kaaij en Maria van Nefterik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1867 met als getuigen: Cornelis van Overeem en Johannes de Vos.

Maria is overleden op woensdag 2 januari 1935 om 01:00 in Amsterdam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1935 door Johannes de Balbiaan.

De Tijd, 4 januari 1935, Avond, pag 8. "Burgerlijke Stand. OVERLEDENEN. Aangegeven op 3 Januari 1935: Maria Johanna van der Kaaij, echte. Joh. Engelbertus Camfferman, v 67 j."

Klik voor foto in apart venster
Rechtszaak Maria van der Kaaij
Klik voor foto in apart venster
Rechtszaak Maria van der Kaaij

Maria was in 1917 betrokken bij een rechtszaak als benadeelde. Van haar was fl 1000 en gouden sieraden gestolen. In het krantenartikel is dit uitgebreid beschreven.

Maria trouwde voorheen op woensdag 12 november 1890 in Den Haag met Cornelis Beukenholdt (1867-na 1900).
De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op vrijdag 5 oktober 1900 (overspel echtgenote).

Beroepen: huishoudster, dienstbode, koopvrouw in groentenJohannes trouwde voor de vierde keer, 63 jaar oud, op donderdag 11 april 1935 met
Elisabeth Geertruida Breijer, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pieter Breijer [vader bruid], Wilhelmus Johannes Zadelhof, Margaretha Breijer [zus bruid], Carolina Christina Sala [schoonzuster bruidegom], Arnoldus Camfferman [broer bruidegom] en Elizabeth van der Touw.

Het huwelijk is gesloten "in het huis staande en gelegen in deze Gemeente aan de Stieltjesstraat, numero 38", dit omdat "de bruidegom wegens ziekte verhinderd zich te begeven naar het huis der Gemeente."
Arnoldus Camfferman: broeder van den bruidegom
Pieter Breijer: vader der bruid
Margaretha Breijer: zuster der bruid

Haagsche Courant, 30-03-1935: "HUWELIJKSAFKONDIGING. 30 Maart. J.E. Camfferman en E.G Breijer."

Elisabeth is geboren op dinsdag 10 februari 1885 om 08:00 in Den Haag, dochter van Pieter Breijer en Elisabeth Groenendal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1885 met als getuigen: Dirk van der Tas en Wilhelmus Jacobus Boymans.

Aangifte van geboorte is gedaan door Johanna Klijbergen, weduwe Wedepoel, oud 64 jaren, vroedvrouw.
Haagsche Courant, 12 februari 1885, pag. 3: "Burgerlijke Stand. Van 10 en 11 Febr. 1885. Bevallen: E. Breijer geb. Groenendal, d."

Elisabeth is overleden in 1985 in Heiloo, 99 of 100 jaar oud.

Elisabeth trouwde voorheen op woensdag 10 april 1907 in Den Haag met Lodewijk Metz (1880-na 1917). Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 20 september 1917.

Kinderen van Johannes en Elisabeth:

Uit deze relatie zijn, voordat zij getrouwd waren, twee kinderen geboren.

 1. Elisabeth Louisa Breijer, geboren op zondag 16 maart 1919 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1919 met als getuigen: Johan Christiaan Schook en Johannes Smit.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Teetje Filarski, vroedvrouw, oud 31 jaren, wonend in Amsterdam.
  Geboren in de Joan Melchior Kemperstraat 39 in Amsterdam.
  In de kantlijn staat: "Dit kind is erkend door Elisabeth Geertruida Breijer bij akte op heden verleden door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier. Amsterdam, zeven April negentien honderd negentien."
 2. Johanna Engelberta Breijer, geboren op dinsdag 5 juli 1921 in Den Haag.
  Johanna is overleden na 1993, minstens 72 jaar oud.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.