Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-en

Maria Georgina Louise Besanger is geboren op zondag 18 juni 1905 om 22:00 in Den Haag, dochter van Simon Besanger en Maria Meischke. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1905 met als getuigen: Maurits Fuldaner en Cornelis Marinus Haksel.

De Courant, 20 juni 1905, pag. 3: "Burgerlijke Stand. ’s GRAVENHAGE, 19 Juni. Bevallen: M. Besanger-Meischke, d."

Maria is overleden op zondag 13 februari 1994 in Gouda, 88 jaar oud. Zij is begraven in Capelle aan den IJssel.

Klik voor foto in apart venster
Eervol ontslag Maria G.L. Besanger
In de ’Nieuwe Rotterdamsche Courant’ van 15 november 1923 staat onder de kop: "Examen vrije en orde-oefeningen" dat M.G.L. Besanger, Den Haag is geslaagd.
In mei 1929 wordt aan Maria eervol ontslag verleend. Dit staat vermeld in de ’Nieuwe Rotterdamsche Courant’ van 24 mei 1929.

Maria trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14 december 1927 in Den Haag met
Cornelis Harms, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johan Jacob Harms en Anna Harms [zus bruidegom].

In de huwelijksakte staat het volgende vermeld:
"Heden den Veertienden December negentienhonderd zeven en twinting zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s-Gravenhage, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Antonie Harms, oud zestig jaren, gedelegeerd Commissaris eener Naamlooze Vennootschap, wonende alhier, bijzondere bij authenthieke akte gevolmachtigde van en ten deze handelende voor en namens zijner lastgever:
Cornelis Harms, oud twee en twintig jaren, kantoorbediende, geboren te Utrecht, wonende op Curaçao, meerderjarige zoon van Antonie Harms, voornoemd toestemmende bij authentieke akte en van MAria Johanna Hendrika Kramer, overleden.
En Maria Georgina Louise Besanger, oud twee en twintig jaren, kantoorbediende, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Simon Besanger, oud zes en veertig jaren, commies bij de Posterijen wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Meischke, overleden.
De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den zes en twintigsten November dezes jaars. De gevolmachtigde van den bruidegom en de bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden. De bruidegom bij monde van den gevolmachtigde en de bruid Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, die de Wet aan den huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden Cornelis Harms en Maria Georgina Louise Besanger door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Johan Jacob Harms, oud twee en zestig jaren, kantoorbediende, oom van den bruidegom en Anna Harms, oud dertig jaren, gemeenteambtenaar, zuster van den bruidegom, beiden wonende alhier.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen."
In de kantlijn van de akte staat: "Goedgekeurd de doorhaling van vijftien gedrukte woorden in den vijf en twintigsten en zes en twintigsten regel en van acht gedrukte woorden in den acht en twintigsten regel."

Cornelis is geboren op dinsdag 4 april 1905 om 18:00 in Utrecht, zoon van Antonie Harms en Maria Johanna Hendrika Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1905 met als getuigen: Willem Frederik Hennevelt en Gerrit Buisman.

Geboren in een huis in de Grietstraat in Utrecht.

Cornelis is overleden op vrijdag 5 augustus 1994 in Gouda, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 10 augustus 1994 in Capelle aan den IJssel.

Kind van Maria en Cornelis:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.