Genealogie familie Camfferman

Generatie III-a

Barend Camffermanis geboren op donderdag 20 april 1758 in Herwijnen, zoon van Aalderk Berend Camfferman en Catharina van der Meulen. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1758 in Herwijnen met als getuige: Aalderk Berend Camfferman [vader].

Klik voor foto in apart venster
Doop Berent Camfferman in Herwijnen
In het doopboek staat: "Berent
Aalderik Berentsz Camferman & Catharina van der Meulen
Getuigen: De Vader."

Barend is overleden op donderdag 28 juli 1836 om 19:00 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1836 door Aaldrik Philippus Camfferman [zoon] en Hillegert Caarten Camfferman [zoon].

Beiden worden vermeld als: "zoons des overledenen".
Barend is overleden in het huis: wijk A, nr. 71 in Naaldwijk.

Beroepen: schoolonderwijzer, schoolhouder, koster, voorzanger


In 1780 is Barend schoolonderwijzer en koster geworden en heeft daarmee de taken van zijn vader overgenomen. Hij woonde in de schoolwoning van 1780 tot aan zijn dood in 1836. Naast zijn hoofdtaak als schoolonderwijzer was hij ook koster van de Oude Kerk aan het Marktplein (het tegenwoordige Wilhelminaplein) in Naaldwijk. De functie van koster was namelijk gekoppeld aan die van schoolmeester. Uit diverse stukken in het Gemeente Archief Naaldwijk blijkt dat het onderwijs in Naaldwijk niet altijd naar de zin van de Schoolopziener gegeven werd. Dit kwam mede door de vele bijbaantjes van de meester (zoals koster, voorlezer, etc).

In 1780 Barend became schoolteacher and verger and took over the duties of his father. He lived in the schoolhouse from 1780 until his death in 1836. Besides his main duties as a schoolteacherr he also was the verger of the Oude Kerk (Old Church) located at the Marketsquare (now known as the Wilhelminaplein) in Naaldwijk. The profession of verger was one of the duties of the schoolteacher. Several documents in the Municipal Archive in Naaldwijk show that the education level in Naaldwijk was not satisfactory. This was due to the fact that Barend had many other jobs to attend besides being a schoolmaster (like verger, grave digger, etc).

In 1799 is een enquete gehouden over het onderwijs en geeft als eerste een landelijk overzicht van de toestand van het onderwijs in Nederland. Naaldwijk viel onder "Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Delf"
Ook Barend Camfferman werd vermeld met een opsomming van bijzonderheden betreffende de school, aantallen en type kinderen, verdiensten en andere financiele gegevens, etc.

In 1799 an interview was held about the educational system and this gives as first report a nationwide insight about the status of the education in The Netherlands. Naaldwijk was mentioned under "Situation of the Nederduitsche Schools in the Department of Delft"
Barend Camfferman was mentioned in this report as well with a list of information regarding the school, number and types of children, wages and other financial matters, etc.

B. Spoelstra, schoolopziener van het 1e district in het Zuidelijk gedeelte van Holland, rapporteerde op 7 januari 1806:
"Het onderwijs der jeugd te Naaldwijk is op eenen slechten voet; sedert 1801 toen ik het opzigt over de schole van B. Camfferman bekwam, heb ik de middelen ter verbetering, met allen aandrang, den voornoemden onderwijzer voorgehouden; ik heb er echter geen wenschbaar gevolg voor het verstand en de beschaving der jeugd van gezien; de geringe kennis aan het verbeterd onderwijs, de huiselijke zorgen en tijdelijke zwakheid, acht ik de hinderpalen te zijn; ik wanhoop om door den genoemde onderwijzer alléén, de noodige verbeteringen te bekomen."
Het aantal kinderen is voor één meester te groot en tegen de wet. Dhr. Spoelstra adviseert daarom ook: "het bezorgen van eenen ondermeester ten koste van het Ambacht; de huiselijke omstandigheden van den schoolmeester Camfferman laten niet toe hier omtrent uitgaven te doen." Deze ondermeester komt echter pas na 12 jaar.

B. Spoelstra, schooloverseer of the first district of the Southern part of Holland, reported on 7th January 1806:
(free translation:) The education of the youth in Naaldwijk is of bad quality, since 1801 when I was assigned the supervision over the school of B. Camfferman, I have given him means of improvement; I have however seen no remarkable improvement of the intellect and the civilization of the young people; the minor knowledge of the improved education, the domestic problems and temporary weakness/illness, are the major issues I now see; I see it difficult that the named schoolteacher will make the necessary improvements."
The number of children is too large for one schoolmaster and against the law. Mr. Spoelstra recommends therefor: "getting an extra undermaster at the expense of the 'Ambacht' (district); the domestic situation of schoolmaster Camfferman does not allow such expenses." This undermaster will only be hired after 12 years.

In 1830 vierde Barend zijn gouden jubileum als meester. Van het gemeente bestuur kreeg hij een zilveren tabaksdoos.

In 1830 Barend celebrated his golden anniversary (50 years) as teacher. From the city council he got a silver tabacco box.

Barend heeft in de Langestraat 71 in Naaldwijk gewoond. Hij kocht dit huis van zijn moeder nadat zijn vader was overleden.

Barend lived in the Langestraat 71, Naaldwijk. He bought this house after his father died from his mother.

In 1831 en 1836 plaatst Barend een aantal advertenties voor schoolmeesters:

In 1831 and 1836 Barend places a few ads for schoolmasters:

Klik voor foto in apart venster
advertentie Barend 1831
Klik voor foto in apart venster
advertentie Barend 1836


Barend trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op vrijdag 20 juli 1781 in Naaldwijk met
Jacoba Caarten, 17 jaar oud.

Klik voor foto in apart venster
Trouw 1781 B. Camfferman en J. Caarten

In het trouwboek staat:
"Barent Camfferman, J.M. geboren te Herrewijnen en thans wonende te Naaldwijk & Cootje Caarte, J.D. geboren en wonende te Hondsholredijk."

Jacoba is geboren in Honselersdijk, dochter van Hilgert Caarten en Margaretha La Leij. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1763 in Naaldwijk.

Klik voor foto in apart venster
Doop Jacoba in Naaldwijk

In het doopboek staat:
"11 Sept Jacoba k van Hilliger Caerte en Margareta Leij"

Jacoba is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 6 januari 1797 in de Kerk in Naaldwijk.

In het begraafregister staat:
"den 6 Januarij Jacoba Caarten huisvr: van Barent Camfferman 5-,-3 N
’t Classis 3,-,-"

Kinderen van Barend en Jacoba:

 1. Aaldrik Philippus Camfferman, geboren op woensdag 3 juli 1782 in Naaldwijk. Volgt IV-a.
 2. Margaretha Camfferman. Zij is gedoopt op zondag 30 januari 1785 in Naaldwijk.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Margaretha in Naaldwijk
  In het doopboek staat op 30 januari 1785:
  "dito Margaretha, kind van Barent Camfferman
  & Jacoba Caarten"
  Margaretha is overleden in Naaldwijk, 2 maanden oud. Zij is begraven op donderdag 7 april 1785 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Margaretha moet overleden zijn voor 19 maart 1786, vanwege jongere zus Margaretha. In "Index op het begraven" staat een kind van Barend begraven op 7 april 1785.
 3. Margaretha Camfferman. Zij is gedoopt op zondag 19 februari 1786 in Naaldwijk.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Margaretha in Naaldwijk
  In het doopboek staat bij Februarij 1786:
  "den 19 dito Margaretha kind van Barend Camfferman
  & Jacoba Caarten"
  Margaretha is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 mei 1788 in Naaldwijk.
  Datum niet helemaal zeker. In "Index op het begraven ..." staat alleen "kind van".
  Zij is begraven in de Oude Kerk.
 4. Carel Camfferman, geboren in januari 1790 in Naaldwijk. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1790 in Naaldwijk.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Carel in Naaldwijk
  In het doopboek staat onder "Jan.ij 1790":
  "31 dito Carel, kind van Barend Camfferman
  & Jacoba Caarten"
  Carel is overleden op donderdag 17 april 1817 om 01:00 in Naaldwijk, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1817 door Barend Camfferman [vader] en Aaldrik Philippus Camfferman [broer]. Hij is begraven op dinsdag 22 april 1817 in de Kerk in Naaldwijk.
  In de overlijdensakte wordt hij Karel genoemd.
  Overleden in het huis Wijk A, nr. 69 te Naaldwijk.
  In de overlijdensakte staat: "zijnde ongehuwd."
  Carel bleef ongehuwd.
  Beroep: timmerman
 5. Hillegert Caarten Camfferman, geboren op zondag 6 mei 1792 in Naaldwijk. Volgt IV-b.
 6. Hendrik Camfferman, geboren op maandag 2 juni 1794 in Naaldwijk. Volgt IV-c.
 7. Barent Camfferman, geboren op zondag 19 juni 1796 in Naaldwijk. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1796 in Naaldwijk met als getuige: Catharina van der Meulen [grootmoeder vaderszijde].
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Barent in Naaldwijk
  In het doopboek staat onder 26 Junij 1796:
  "dito, Barent, zoon van Barent Camfferman en Jacoba Caarten
  getuige Catharina van der Meulen
  gebooren den 19 junij te Naaldwijk"
  Barent is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op dinsdag 19 juli 1796 in Naaldwijk.
  Datum begrafenis niet zeker, omdat niet zeker is dat dit de genoemde Barent is, omdat in de index op het begraven hij alleen vermeld wordt als "kind van"
  Hij is begraven in de Oude Kerk te Naaldwijk.


Barend trouwde voor de tweede keer, 41 jaar oud, op zondag 5 januari 1800 in Naaldwijk met
Fransijntje Knoppert, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 5 januari 1800 in Naaldwijk.

Klik voor foto in apart venster
Trouw 1800 B. Camfferman - F. Knoppert

In het trouwboek staat:
"5 jan. Barend Camfferman, Weduwenaar van Jacoba Caarten, geboren te Herwijnen, & thans woonende te Naaldwijk en Fransijntje Knoppert, J.D. gebooren en woonende op Honsholredijk."


Fransijntje is een dochter van Cornelis Knoppert en Ariaantje Monna. Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1765 in Honselersdijk.

Klik voor foto in apart venster
Doop Fransijntje in Naaldwijk

In het doopboek staat: "13 Januarij Francijntje k. van
Cornelis Cnoppert en Ariaentje Monna"

Fransijntje is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 mei 1803 in de Kerk in Naaldwijk.

Klik voor foto in apart venster
Begraven Fransijntje in Naaldwijk

Kinderen van Barend en Fransijntje:

 1. Camfferman, levenloos geboren kind, geboren in december 1800.
  Hij of zij is begraven op vrijdag 12 december 1800 op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
 2. Cornelis Camfferman, geboren op dinsdag 23 februari 1802 in Naaldwijk. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1802 in Naaldwijk met als getuige: Engeltje Koppert.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Cornelis in Naaldwijk
  In het doopboek staat:
  "28 Febr: Cornelis, Zoon van Barend Camfferman & Fransijntje Knoppert,
  getuige Engeltje Knoppert,
  gebooren den 23 dito te Naaldwijk."
  Cornelis is overleden op vrijdag 31 mei 1811 in Naaldwijk, 9 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 31 mei 1811 in de Kerk in Naaldwijk.
 3. Klik voor foto in apart venster
  Begraven Cornelis in Naaldwijk
 4. Camfferman, levenloos geboren kind, geboren in mei 1803.
  Hij of zij is begraven op dinsdag 10 mei 1803 op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.


Barend trouwde voor de derde keer, 46 jaar oud, op zondag 22 april 1804 in Naaldwijk met
Martijntje Solleveld, 22 jaar oud.

Klik voor foto in apart 0venster
12 Naaldwijk Trouw 1804-04-22 CamffermanB-SolleveldM

In het trouwboek staat:
"22 april: Barend Camfferman, laatst weduwenaar van Fransijntje Knoppert geboren te Herwijnen, & thans woonende alhier,
met Martijntje Solleveld J.D. gebooren op Honsholredijk & wonende te Naaldwijk."


Dit gezin woont in 1829 volgens het bevolkingsregister in de Langestraat 71 te Naaldwijk. Dan wonen nog vier kinderen in: Cornelis, Magdalena, Carolina en Carel.

According to the population register this family lives in 1829 in the Langestraat 71 in Naaldwijk. At that time four children still live in: Cornelis, Magdalena, Carolina and Carel.

Martijntje is een dochter van Cornelis Solleveld en Magdalena Pietersdr Moerman. Zij is gedoopt op dinsdag 25 december 1781 in Naaldwijk.

Klik voor foto in apart venster
Doop Martijntje in Naaldwijk

In het doopboek staat onder "Dec 1781":
"d 25 dito Martijntje, Kind van Cornelis
Solleveld & Magdaleena Moerman"

Martijntje is overleden op dinsdag 16 februari 1841 om 19:00 in Naaldwijk, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1841 door Jan de Kok en Hendrik van den Berg [schoonzoon].

Hendrik van den Berg: aanbehuwd zoon
Jan de Kok: aanbehuwd zoon
Overleden in het huis Wijk A, nr 71 te Naaldwijk.

Kinderen van Barend en Martijntje:

 1. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 6 januari 1806 in Naaldwijk.
  Zij is begraven op maandag 6 januari 1806 op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Genoemd als "een klein doodgeboren kindje van Barend Camfferman".
 2. Frans Camfferman, geboren op vrijdag 28 november 1806 in Naaldwijk. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1806 in Naaldwijk.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Frans in Naaldwijk
  In het doopboek staat:
  "7 Dec, Frans, zoon van Barend Camfferman & Martijntje Solleveld,
  getuige de vader zelfs,
  gebooren den 28 Nov. te Naaldwijk"
  Frans is overleden op vrijdag 24 november 1826 om 13:00 in Naaldwijk, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1826 door Aaldrik Philippus Camfferman [broer] en Hendrik Camfferman [broer]. Hij is begraven op donderdag 30 november 1826 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Beide getuigen vermeld als: "broeders van de na te noemen overledene."
  Overleden in het huis wijk A, nr. 74 te Naaldwijk.
  Frans is begraven in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Frans bleef ongehuwd.
 3. Pieter Camfferman, geboren op zaterdag 17 september 1808 in Naaldwijk. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1808 in Naaldwijk.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Pieter in Naaldwijk
  In het doopboek staat:
  "18 Sept. Pieter, zoon van Barend Camfferman & Martijntje Solleveld,
  getuige de vader,
  geboren den 17 dito te Naaldwijk"
  Pieter is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 6 april 1809 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
 4. Catharina Camfferman, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Naaldwijk. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1810 in Naaldwijk met als getuige: Barend Camfferman (vader).
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Catharina in Naaldwijk
  In het doopboek staat:
  "7 Jan. Catharina, dogter van Barend Camfferman & Martijntje Solleveld,
  getuige de Vader Voornoemd
  geboren den 2 dito te Naaldwijk"
  Catharina is overleden op dinsdag 3 april 1821 om 15:00 in Naaldwijk, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 april 1821 door Barend Camfferman [vader] en Hendrik Camfferman [broer]. Zij is begraven op maandag 9 april 1821 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Barend Camfferman: vader van de overledene.
  Hendrik Camfferman: broeder van de overledene.
  Overleden in huis: Wijk A, nr. 73.
 5. Cornelis Camfferman, geboren op woensdag 24 juni 1812 om 13:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1812 met als getuigen: Aaldrik Philippus Camfferman [broer] en Johan Hendrik Verbeek. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1812 in Naaldwijk.
  In de akte staat de achternaam: "Kamfferman".
  Geboren in het huis Wijk A, nr 73 te Naaldwijk.
  Aaldrik Philippus staat in de akte vermeld als Philippus Kamfferman.
  Cornelis is overleden op woensdag 29 juni 1831 om 05:00 in Naaldwijk, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1831 door Jan Sonderwijk en Hillegert Caarten Camfferman [broer].
  Hillegert Caarten Camfferman: broeder der overledene.
  Jan Sonderwijk: naaste buur.
  Overleden in het huis Wijk A, nr 71 te Naaldwijk.
  Beroep: kleermaker
 6. Magdalena Camfferman, geboren op zaterdag 3 december 1814 in Naaldwijk. Volgt IV-d.
 7. Carolina Camfferman, geboren op woensdag 23 april 1817 in Naaldwijk. Volgt IV-e.
 8. Adrianus Camfferman, geboren op zaterdag 20 maart 1819 om 22:30 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1819 met als getuigen: Aaldrik Philippus Camfferman [broer] en Hillegert Caarten Camfferman [broer]. Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1819 in Naaldwijk.
  Adrianus is overleden op vrijdag 9 februari 1827 om 17:00 in Naaldwijk, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1827 door Barend Camfferman [vader] en Hendrik Camfferman [broer]. Hij is begraven op donderdag 15 februari 1827 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Barend Camfferman: vader van de na te noemen overledene.
  Hendrik Camfferman: broeder
  Overleden in het huis Wijk A, nr 73 te Naaldwijk.
 9. Huijbrecht Camfferman, geboren op woensdag 10 januari 1821 om 14:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1821 met als getuigen: Aaldrik Philippus Camfferman [broer] en Hendrik Camfferman [broer]. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1821 in Naaldwijk.
  Huijbrecht is overleden op dinsdag 18 juni 1822 om 08:00 in Naaldwijk, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1822 door Barend Camfferman [vader] en Hillegert Caarten Camfferman [broer]. Hij is begraven op vrijdag 21 juni 1822 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  Barend Camfferman: vader van de overledene.
  Hillegert Caarten Camfferman: broeder.
  Overleden in het huis: wijk A, nr. 73 te Naaldwijk.
 10. Karel Camfferman, geboren op zaterdag 16 februari 1822 om 06:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1822 met als getuigen: Aaldrik Philippus Camfferman [broer] en Salomon Sarlouis. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1822 in Naaldwijk.
  Karel is overleden op dinsdag 13 juli 1841 om 07:00 in Naaldwijk, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1841 door Hendrik van den Berg [zwager] en Cornelis Karel Lalleman [zwager].
  Hendrik van den Berg: behuwd broeder.
  Cornelis Karel Lalleman: behuwd broeder.
  Overleden in het huis: Wijk A, nr. 3 te Naaldwijk.
  Karel was in opleiding voor onderwijzer. Hij heeft daarvoor in 1838 en 1840 examens gedaan, zoals dat vermeld is in het "Tijdschrift voor het Onderwijs":
  Klik voor foto in apart venster
  Examen van Karel in 1838

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.